خانواده پیشگامان پخش صدیق

تیم مدیریت: آقای دکتر پرویز قره باغی و آقای بابک قره باغی

Cinque Terre

واحد فروش، تیم فروش

مدیر فروش، خانم فرنوش اینانلو

Lactoprot

Lactoprot

واحد بازرگانی، تیم بازرگانی

مدیر بازرگانی، خانم آتوسا پاشایی

Lactoprot

Lactoprot

واحد فنی فروش

واحد پالسگارد (Palsgaard)

Cinque Terre

واحد روتل (Rotel)

Cinque Terre

واحد مالی، تیم مالی

مدیر مالی، آقای داریوش حیدری

Lactoprot

Lactoprot

واحد IT

Cinque Terre

واحد تدارکات

Cinque Terre

واحد دارویی، خانم دکتر علیزاده

مسئول فنی، خانم آزاده ظهوری

Lactoprot

Lactoprot

واحد انبار

تیم انبار اصلی

Cinque Terre

تیم انبار ایران خودرو

تیم انبار کردان

Lactoprot

Lactoprot

صفحه اصلی فرصت های شغلی