آدرس: ایران- تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی- شماره 24

کد پستی: 1457873451

تلفن: 66433232-21 98+ 

فکس: 66922437-21 98+ 

 پست الکترونیکی: info@pps-co.com